Infosessie Colas

14 December 2021

Infosessie Colas

Meer dan geurhinder in Schoten De gevaren van asfaltproductie Een fraai beeld is het niet, de asfaltfabriek Colas Noord NV langs het Albertkanaal. De fabriek staat in voor de productie van asfalt. Tijdens deze productie komen schadelijke stoffen vrij die via de schoorsteen in de lucht worden gepompt. Sinds 2004 is het mogelijk om asfalt te recycleren. Recyclage van gebruikte asfalt past mooi in het plaatje van een circulaire economie. Hier staan wij als Groen Schoten volledig achter. Waar we niet achterstaan is de minimale vorm van filtering tijdens het recyclageproces. Al bijna 20 jaar lang merken de buurtbewoners een penetrerende chemische geur op. Een geur die ’s nachts de kamer binnendringt, mensen uit hun slaap haalt en ze verplicht ramen en deuren te sluiten. Kortom: Onaangenaam en gevaarlijk. Op maandag 13 december 2021 heeft Groen Schoten een infosessie i.v.m. de asfaltproblematiek in Schoten georganiseerd. Deze infosessie kan je herbekijken via onderstaande link: https://youtu.be/9HLwk_rHDm4   Groen Schoten houdt zich bezig met dit dossier. In dit artikel kaarten we de verschillende aspecten aan van deze problematiek. Met genoeg inspanning en burgerparticipatie kunnen we in de toekomst deze chemische geur uit onze woonwijken houden en een gezonde toekomst verzekeren.  

Heraanvraag omgevingsvergunning

Op 7 mei 2021 dient Colas Noord NV een heraanvraag in van hun omgevingsvergunning. Hierbij melden ze dat de impact op de omgeving niet onaanvaardbaar is. Klachten vanuit Schoten en omstreken vertellen iets anders. Tijdens het openbaar onderzoek komen er (enkel vanuit Schoten) meer dan 250 bezwaarschriften tegen de heraanvraag. De redenen: geuroverlast, geluidsoverlast, stofoverlast en schrik voor de algemene gezondheid!
Deze schrik is gegrond, want tijdens de productie van gerecycleerd asfalt komen giftige stoffen zoals bitumen (de zwaarste aardoliefractie) vrij. Onderzoek uit 2014 toont aan dat Colas Noord het best beschikbare techniek (BBT) principe hanteert. Dat betekent dat ze de opgelegde voorwaarden hanteren. De omschrijving van de BBT dateert uit 2011. Ondertussen stijgt aantal klachten enorm (Zie figuur 1). Daarom pleit Groen Schoten voor extra maatregelen voor de fabriek.

Iets dat ons opvalt in de aanvraag tot hervergunning, zijn de uitzonderingen die Colas Noord NV aanvraagt. Na goedkeuring van de aanvraag zou Colas Noord:

  • De aan- en afvoer van goederen buiten de kantooruren én op zon- en feestdagen mogen laten plaatsvinden, dus 24/7
  • Rustverstorende werkzaamheden ook 24/7 mogen laten plaatsvinden.
  • Niet genoodzaakt zijn om een groene bufferzonde te plaatsen rondom de site.
  • Niet genoodzaakt zijn om een meetgoot te plaatsen voor het potentieel verontreinigd afvalwater.

Bijkomend vragen ze toestemming voor de bouw van een nieuwe betoncentrale (momenteel is er geen betoncentrale aanwezig). Aangezien dat de klachten van de buurt nu al zeer ernstig zijn, vraagt Groen Schoten de omgevingsvergunning niet goed te keuren.

Geurmaskering is geen maatregel

Groen Schoten neemt deze bezwaarschriften ernstig en dat zou het gemeentebestuur ook moeten doen. Het probleem wordt te vaak weggeschreven als ‘geuroverlast’, het is echter veel meer dan enkel een geurproblematiek. Tijdens de productie van gerecycleerd asfalt komen er giftige stoffen vrij zoals bitumen. De effecten van bitumen op de gezondheid zijn gekend: neus- en keelirritatie, hoesten, kortademigheid, bronchitis. Door de thermische degradatie van bitumen kunnen er ook onbekende stoffen in de bitumenrook aanwezig zijn. Bitumenrook kan kankerverwekkende stoffen bevatten zoals polycyclische aromatische stoffen.

Om de geuroverlast van bitumen te verminderen, voegt Colas Noord NV het product O’Scent toe aan de emissielucht. Dit product vermindert de stinkende geur, maar pakt bij sommige bewoners op hun adem. Ook zullen spelende kinderen zich niet meer bewust zijn van de chemische geur en daardoor minder geneigd zijn de vervuilde omgevingslucht te ontlopen. Onze zintuigen worden om de tuin geleid, want de schadelijke lucht wordt niet meer gedetecteerd. Helaas blijft ze wel aanwezig in de omgevingslucht.

 

"Tijdens de online infosessie, ben ik verschoten van de grootte van het probleem. Het is wel degelijk chemische overlast en niet enkel geuroverlast. Het aantal Schotense burgers dat aanwezig was toont aan dat dit probleem ernstig genomen moet worden."

 

- Brecht Verwulgen
Gemeenteraadslid

Wat nu?

Op datum van publicatie van dit artikel ligt het dossier bij Deputatie. Zij kunnen nu beslissen of ze de aanvraag goedkeuren of afkeuren. Wanneer het dossier wordt goedgekeurd zal Groen Schoten de gemeente aansporen om in beroep te gaan. Burgers van Schoten, Wijnegem en omstreken hebben ook recht om in beroep te gaan. Wij zouden graag de aanzat geven om een burgerinitiatief op te starten en dit te gebruiken om druk te zetten. De installatie van een filtreersysteem dat de toxiciteit wel degelijk naar beneden haalt, zou al een stap in de goede richting zijn.

Conclusie

Op 7 mei 2021 doet Colas Noord NV een heraanvraag van hun omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek komen er massaal bezwaarschriften binnen door burgers van Schoten én van Wijnegem. Schoten haar eerste advies ten gunste van de hervergunning. Daarentegen was hun tweede advies ongunstig. Volgens ons heeft de ernst en de hoeveelheid van de bezwaarschriften heeft die beslissing beïnvloed. De gemeente Wijnegem heeft het sneller bij het rechte eind en adviseert twee keer tegen de omgevingsvergunning. Het aantal klachten van de buurtbewoners is de laatste jaren enorm toegenomen samen met de stijging in productie bij Colas Noord NV. Om productie nog te verhogen vraagt Colas meerdere bijstellingen aan waardoor ze o.a. volcontinu (24/7) zouden mogen werken.

Groen Schoten volgt dit dossier verder op. Indien er nog vragen zijn, zijn we bereikbaar op [email protected] of [email protected]. Wanneer er extra informatie wordt vrijgegeven, zullen wij dit meedelen op de website: www.groenschoten.be