Programma


Groen Schoten trok op 14 oktober 2018 naar de kiezer met een stevig programma voor de volgende 6 jaar.

Download het volledige programma

Waar Groen Schoten voor gaat  onze speerpunten:

Mobiliteit

 • Paalstraat autoluw tussen markt en Theofiel Van Cauwenberglei met absolute prioriteit voor fietser en voetgangers en eventueel doorgang bus.
 • Aanleggen van fietsnetwerk met fietsstraten en schoolstraten om aantal fietsers op 3 jaar te verdubbelen en auto-schoolverkeer minstens te halveren.
 • Kwaliteit en veiligheid van fietsinfrastructuur drastisch verbeteren door verdrievoudiging van het investeringsbudget.
 • Promotie van alle vervoer-deelsystemen met fietsdeelsysteem-hub in alle wijken en duizend nieuwe fietsparkeerplaatsen.
 • Wegwerken van elke mogelijke conflictsituaties tussen voertuigen en voetgangers-fietsers aan kruispunten en oversteken.
 • Prioritaire snelle shuttle tussen centrum Schoten en tramlijnen Keizershoek opstarten.

Natuur, milieu, klimaat en energie

 • Het Schotens klimaatactieplan wordt, in samenwerking met alle Schotenaren zoals gepland uitgevoerd.
 • We versterken onze bossen, investeren massaal in laanbomen, vergroenen de woonzones en verbinden ze met elkaar zodat grotere gehelen ontstaan waarin de natuur zich ontwikkelt en als resultaat het bomenbestand in Schoten met minstens 10% waardevolle bomen aangroeit. Geen bijkomende hinder door de aanleg van een A102.
 • We stellen actieplannen op om de luchtkwaliteit merkbaar te verbeteren en dit op basis van continue metingen.
 • We investeren in (kleinschalige) decentrale energieopwekking, groene en collectieve warmtenetten en windmolens langsheen het Albertkanaal.
 • Het afvalbeleid wordt geheroriënteerd naar een afvalvoorkomingsbeleid.

Sociaal beleid, diversiteit, zorg en welzijn

 • We maken wonen betaalbaar voor iedereen met een sociaal verhuurkantoor en extra sociale woningen. Energiepremies ondersteunen kansengroepen die moeite hebben met energiekosten. Huisjesmelkerij en ongezonde woningen volgen we streng op.
 • Met een krachtdadig armoedebeleid pakken we armoede aan in onze gemeente. We breiden trajectbegeleiding naar werk uit. In samenwerking met scholen zetten we extra in op de strijd tegen kinderarmoede. Met gezonde middagmalen, steun bij schoolfacturen, schoolzwemmen. De Vrijetijdspas rollen we verder uit naar iedereen die het nodig hebben.
 • Schoten is een toegankelijke en inclusieve gemeente en hanteert een diversiteitsbeleid die de Schotense bevolking weerspiegelt.
 • We voorzien kwaliteitsvolle kinderopvang met plaats voor elk kind. We zorgen voor een divers aanbod en kleine groepen. We geven bijzondere aandacht aan groene buitenruimten aan elke kinderopvang.
 • We steunen scholen bij de ontwikkeling van groene avontuurlijke speelplaatsen. Met schoolstraten zorgen we voor een betere luchtkwaliteit en veiligheid in de schoolomgeving. We ondersteunen de uitrol van een anti-pestbeleid.
 • Met buurtgerichte zorg bestrijden we eenzaamheid en houden we de vinger aan de pols voor sociale problemen. Buurt- en straathoekwerkers zorgen voor preventief gerichte aandacht.
 • De LGBTIQ+s krijgen de nodige aandacht, respect en zichtbaarheid van Groen zowel in het beleid, als in de culturele centra, sportclubs, jeugd-, rust- en buurthuizen.
 • Er zal doelgerichte opleiding gegeven worden aan politie en ambtenaren, alsook inde kleuter- en basisscholen over de verschillende aspecten van de LGBT+gemeenschap.

Ruimtelijke ordening en wonen

 • Prioritair is het opstellen van een plan (RUP) voor het centrum en de aansluitende wijken waarin wordt vastgelegd welke type woningen in welke straten toegelaten worden en waar groene ruimte moet ontstaan.
 • Ter compensatie van deze verdichting worden groene zones gecreëerd en bosgebieden versterkt. Wij reserveren 1 miljoen euro voor de aankoop van deze gronden.
 • Wij streven naar een verdubbeling van het aantal sociale huurwoningen binnen één legislatuur. Bij nieuwbouwprojecten moet 20% aan sociale huurwoningen opgelegd worden. De gemeente voert een aankoopbeleid met als doel bestaande panden te renoveren of te herbouwen tot sociale huurwoningen.

Jeugd

 • De basissubsidies voor de jeugdverenigingen zullen wij optrekken met 50%.
 • De subsidies voor verbouwingswerken van jeugdverenigingen trekken wij ook op van 40% naar 60% met mogelijkheid tot pré-financiering.
 • Groene openbare ruimtes voor kinderen en jongeren zullen wij actief beheren met hulp van wijk- en straathoekwerker.
 • We ontwikkelen een fiets- en kindvriendelijk speelweefsel tussen de verschillende speelpleinen en jeugdverenigingen.
 • Bij elk project voeren wij een kinder- en jongerenparagraaf in.

Cultuur

 • Het cultureel aanbod van Schoten willen wij uitwerken tot een divers cultureel pakket met participatie van alle bevolkingsgroepen.
 • We spreiden alle evenementen over alle parken en ontmoetingsplaatsen en het kasteel wordt mee opgenomen in de programmatie van het cultuurcentrum.
 • Van zodra de forumgebouwen zijn afgewerkt zullen wij streven naar een gulden middenweg en de Kaekelaer ook ter beschikking houden voor lokale verenigingen.
 • Wij verhogen de toegankelijkheid tot het cultuuraanbod, ook voor kansengroepen. De Vrijetijdspas wordt verder uitgebreid.

Ontwikkelingssamenwerking

 • Groen wil de gemeentetoelage aan de NOORD-ZUID projecten terug verhogen met als streefdoel een verdubbeling doorheen de legislatuur.
 • Verdeling van deze middelen: het grootste deel willen we toekennen aan de goed onderbouwde ontwikkelingsorganisaties zoals het Rode Kruis, Damiaanactie, de Koepel Noord Zuid, ... De kennis die deze organisaties hebben is van onschatbare waarde. In het Belgisch systeem is het ook zo dat de steun die Schoten geeft verviervoudigd wordt door de federale regering.
 • Daarnaast willen we de plaatselijke organisaties verder ondersteunen. Zij betekenen rechtstreekse linken tussen de Schotenaren en de derde wereldlanden. Dit is de beste weg om aan bewustmaking te doen.

Meer weten?

Download het volledige programma