Groen dringt aan op bouw ecoduct over E19 - overheid voorziet eindelijk budget van 2 miljoen

26 September 2020

Groen dringt aan op bouw ecoduct over E19 - overheid voorziet eindelijk budget van 2 miljoen

Er zijn al lang gesprekken gaande over de mogelijke bouw van een ecoduct over de E19 en de hogesnelheidslijn (HSL) in Schoten. De snelweg en de HSL met zijn betonnen koker zijn onoverkomelijke barrières voor de lokale fauna zoals bijvoorbeeld reeën. De bouw van een apart ecoduct zou zorgen voor de noodzakelijke natuurverbindingen.

Er wordt gedacht om het ecoduct te realiseren op de bestaande brug van de Peerdsbosbaan over de E19 in Schoten. Een bermbrug was immers een milderende maatregel bij de aanleg van de HSL en werd verplicht opgelegd in de bouwvergunning aan Infrabel (spoorwegbouwer). Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten om elk 50% te financieren van de aanleg van de bermbrug.

Technisch ontwerp blijft uit

De verschillende standpunten en mogelijkheden voor de aanpassing van de brug van de Peerdsbosbaan werden in 2013 samengebracht in een projectnota. Om tot een definitief uitvoeringsplan te kunnen overgaan werd in 2015 een eindvoorstel geformuleerd. Op basis van dat eindvoorstel engageerde TUC-rail (spoorwegtechnologie) zich in 2017 om een technisch ontwerp met 2 varianten uit te werken.
In functie van het uitbreiden van de taluds en het versterken van de werking van de bermbrug stelt Natuur en Bos haar gronden ten noorden en zuiden van de E19 ter beschikking van het project. Ook de zopas verworven gronden van de Bonte Hannek die palen aan de brug maken dat het project eindelijk kan worden uitgevoerd. Dat laatste was vooral te danken aan Groen.

Tot heden ligt nog steeds geen technisch ontwerp van de bermbrug voor!
Het struikelblok in het project is de eventuele realisatie van een tunnel onder de noordelijke helling van de brug voor een vlotte verbinding van de alternatieve functionele fietsverbinding langs de HSL-koker, voor de bereikbaarheid van de woningen, voor het functioneren van de evacuatiedeur van de HSL en voor de aanleg van een talud dat naadloos aansluit bij het bos.

De uitvoeringstermijn en geraamde kosten zijn afhankelijk van de gekozen oplossing, waarbij Tuc-Rail/Infrabel verantwoordelijk is voor het totaalontwerp en eventueel ook zal optreden als bouwheer.

Olivier Coppens, gemeenteraadslid Groen in mei: "Ondertussen zit dit dossier muurvast. Daarom heeft Groen alvast parlementaire vragen gesteld op Vlaams en federaal niveau. De antwoorden zijn opmerkelijk."

Groen stelt parlementaire vragen in maart

Federaal wordt gesteld dat de Peerdsbosbrug eigenlijk niet geschikt is om in te richten als bermbrug, tenzij ze versterkt wordt. Volgens minister Bellot kan ook geïnvesteerd worden in een nieuw ecoduct.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA): "In het kader van de openstaande vergunningsvoorwaarden (én bermburg én boscompensatie) worden TUC-rail (en Infrabel) vanuit Natuur en Bos én AWV met enige regelmaat bevraagd naar de stand van zaken. TUC-rail blijft als vergunninghouder in gebreke en is verantwoordelijk voor de vertragingen in dit dossier. Ik heb, als Vlaams minister van Omgeving, mijn inspectiediensten opdracht gegeven om het dossier verder op te volgen en indien nodig op te treden."

Vlaamse overheid voorziet 2 miljoen euro in september

Op 23 september 2020 ondertekenden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir
en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia
Peeters het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Dat plan bevat 15 projecten langs gewestwegen die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden. Jaarlijks wordt er 10 miljoen euro voorzien voor investeringen die bijdragen aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. Daaronder ook het project voor een bermbrug in de Peerdsbosbaan:

"Bermbrug E19/HSL t.h.v. Peerdsbos (Schoten): Ombouwen bestaande brug in slechte staat tot bermbrug - gekoppeld aan ontsnipperingsstudie E19 (noorden van Antwerpen) - voorzien budget 2 miljoen euro."

Het budget wordt niet alleen ingezet voor de realisatie van
de ontsnipperende maatregelen, maar eveneens voor voorbereidende studies,
communicatie en de monitoring van de maatregelen na realisatie.

Startnota en projectnota moeten nog opgemaakt worden. De uitvoering zal ten vroegste in 2024 gebeuren. We zijn er nog niet. Groen zal het dossier nauwgezet verder opvolgen met inspraak van bevolking, werkgroepen en commissies.

Overzichtskaart projecten VAPEO   

En in Schoten?

We trokken ook de gemeente aan de mouw. Schepen Rombouts (N-VA) beloofde om alle partijen terug rond de tafel te krijgen en het dossier voor te leggen aan een gemeenteraadscommissie voor het bepalen van een eensgezind gemeentelijk standpunt. Er liggen immers heel wat vragen open:

  • Wilt onze gemeente gaan voor een echt ecoduct of gaan we de versleten Peerdsbosbrug opsmukken met een ecostrook?
  • Wilt onze gemeente een fietstunnel langs de HSL-koker onder de bermbrug?
  • Hoe staat het met de parking die gepland is aan de zuidkant van de Peerdsbosbrug?
  • Hoe ziet de gemeente de ontsluiting van de enkele woningen ten noorden van de E19?
  • In het ontwerp Routeplan 2030 lezen we dat “de Vervoerregio de mogelijkheden onderzoekt om een voorstadstrein in te richten langs het HSLspoortracé, om zo de kernen Brasschaat en Sint-Job-in-‘t-Goor te bedienen”. Gaat het hier om de aanleg van een nieuwe spoorlijn langsheen het HSL spoor? Wat met de impact op het ecoduct?
  • Of onze gemeente mee wilt investeren in dit dossier.

Werk aan de winkel! Alvast Groen gaat ervoor.

Meer info

Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van het probleem en zet zich daarom in om ontsnipperende maatregelen te voorzien aan haar infrastructuur in de vorm van de aanleg van wildpassages zoals ecoducten, ecotunnels of ecoduikers. Ze hebben er een inspirerende site over gemaakt. 
Alle info over een wegennet voor dieren

Lees onze parlementaire vragen aan de ministers Zuhal Demir (N-VA) en Lydia Peeters (CD&V)