11.000 euro belastinggeld voor geen windmolens

15 Juni 2020

11.000 euro belastinggeld voor geen windmolens

Op 19 maart 2020 levert het N-VA/VLD college een ongunstig advies af aan de provincie voor de bouw van 2 windmolens in Schoten ter hoogte van het Wijtschot. Ze huren daarvoor een advocatenkantoor in dat het advies schrijft. Kostprijs 11.000 euro. Groen reageert fel. 

De gemeenteraad van 23 april neemt akte van het ongunstig advies van het college. Groen Schoten reageert.

 

De visie van Groen Schoten

De voorbije zomer en winter zijn nog maar een voorproefje. Lange droogte in lente en zomer, meer en zwaardere stormen in de winter, stortregens en overstromingen, … iets waar we ons aan moeten aanpassen, maar in de eerste plaats moeten voorkomen dat het erger wordt. Dat onze wereld anders moet gaan werken, is voor iedereen duidelijk, en alle niveaus MOETEN hun steentje bijdragen. Alleen als de lokale belanghebbenden meedoen, kunnen we onze Belgische en Europese doelstellingen halen. Vlaanderen dreigt boetes aan Europa te moeten betalen omdat we niet genoeg inspanningen leveren.

In 2017 besliste de gemeenteraad van Schoten UNANIEM om de burgemeesterconvenant (SECAP) te ondertekenen. De belofte om tegen 2030 een 40 % reductie van de CO2-uitstoot op ons grondgebied te realiseren.
Groen waarschuwde toen dat dit best ambitieus was, en feliciteerde het college met deze beslissing. Een moedig plan dat een doortastend beleid vraagt.

De planning van 3 windmolens, later 2, paste hierin, want alleen door in te zetten op zowel energiebesparing als hernieuwbare energie is de doelstelling van de burgemeesterconvenant haalbaar.

Verbaasd waren we toen we in de pers lazen dat schepen De Swaef (N-VA) in onderhandeling was met Ecopower om alternatieven te zoeken voor deze... alternatieve energie. De 2 turbines kunnen 2800 gezinnen van stroom voorzien, even veel als ongeveer 80000 zonnepanelen. Het is duidelijk: als we die 40 % reductie willen halen dan zullen enerzijds energiebesparing, maar tegelijk álle vormen van hernieuwbare energie nodig zijn, we hebben niet de luxe om te kiezen.

 

Niet hinderlijk

Nu is er het feit dat onze burgemeester steeds aangaf dat de molens “niet hinderlijk mogen zijn voor omwonenden, werknemers en flora en fauna.” Dat deed ons al vermoeden dat er geen positief advies ging volgen. Want wat is de definitie van hinderlijk? Geen hinder is nooit mogelijk. 

We vinden ook het heel jammer dat onze gemeente niet de moeite heeft gedaan om aan de bevolking echt uit te leggen wat deze windturbines betekenen voor onze gemeente. Zijn de voordelen al eens goed uitgelegd in pakweg een info Schoten? Of was het geen goed idee om zelf een extra infoavond te organiseren? En de mening van de burger op die manier niet te laten afhangen van een avondje georganiseerd door Leefbare Energie Vlaanderen (LEV)? Want dit is duidelijk: een deel van de omwonenden zijn bang gemaakt door deze organisatie die overal in Vlaanderen tegen windmolens gaat vechten. Ze zeggen wel dat ze voor windmolens zijn, maar ze willen enkel 1500 m tussen windturbines en bewoning, dit is in Vlaanderen in de praktijk… nergens.

Peter Arnauw: "Ik was ook op die infoavond van LEV aanwezig, en ja, ook ik wou na die avond mijn partij overtuigen dat we helemaal fout zaten en dat we die windturbines moesten stoppen. Na het verder onderzoeken van hun argumenten kwamen we echter tot de conclusie dat ze de mensen angst hebben aangepraat met niet-wetenschappelijke argumenten, reeds lang verworpen studies en stevige overdrijvingen van andere feiten. Zo halen ze het windturbinesyndroom aan: helemaal niet wetenschappelijk aangetoond dat dit bestaat. Ze lieten ook het geluid van een windturbine afspelen. Door de boxen in de zaal werd die tot 90 dB versterkt, goed wetende dat de molens maximaal 39 dB mogen maken. Dit is een geluidssterkte die dus 65000 keer werd overdreven!"

 

Argumenten van college terecht?

Groen gemeenteraadslid Peter Arnauw weerlegt enkele argumenten die worden gebruikt tegen de molens:

 1. Slagschaduw. Terecht, maar daarom zijn zeer strenge normen gemaakt. 8 u per JAAR slagschaduw op één plek en de molens worden stilgelegd. En de KMO-zone en de Dienst der Werken kan zo aangelegd worden dat slagschaduw geen hinder oplevert.
 2. Geluidsoverlast: momenteel ligt het achtergrondgeluid hoger dan het geluid dat de turbines wettelijk mogen maken. Jammer dat de metingen, uitgevoerd door onze gemeente, niet meer te raadplegen zijn… Geluidsmetingen aan de Wijtschotbaan door onszelf, geven nu al een achtergrondgeluidsniveau van dat zelfs ‘savonds veel hoger ligt dan de 39dB. De Bisschoppenhoflaan en de E34 zorgt voor permanente geluidsdruk.
 3. Feit: sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen voor geluid. Zo worden de lage, onhoorbare geluiden aangehaald als schadelijk. Hierover is weinig onderzoek terug te vinden want het zit in hetzelfde schuitje als het moeilijk te onderzoeken effect van 4 en 5G netwerken. Mensen die er last van willen hebben , zullen er last van hebben. Ook het feit dat mensen die de turbines zien, ze sneller horen dan mensen die op dezelfde afstand staan maar ze niet zien, wijst in die richting. De last zit dus in elk geval gedeeltelijk tussen de oren.
 4. Waardevermindering van woningen. Ook hier is heel weinig onderzoek naar gedaan omdat het heel moeilijk te onderzoeken is, maar wat er uit het weinige onderzoek komt is dat het effect heel klein is, en binnen de paar jaar uitgewerkt.
 5. Landschapsvervuiling” Niet dat ’t Wijtschot nu al ongeschonden is, en tegelijk: veel mensen vinden ze mooi. Dat blijkt uit het feit dat marketeers vaak windturbines als achtergrond bij reclames gebruiken. Mensen die nu al in de buurt van een windturbine wonen, zeggen dat ’t zelfs rustgevend is.
 6. Het rendement wordt betwist. Buiten het feit dat dit een zaak voor Ecopower is, brengen ze wel degelijk veel energie op: De energie die het kost om ze te bouwen, is op een half jaar terugverdiend. De kanaalzone is trouwens de beste plek in de buurt voor windmolens, zowel qua wind als qua hinder.
 7. Vernietiging van biotoop : windmolens zijn verantwoordelijk voor 0,7% van dode vogels, veel minder dan katten, hoogspanningsmasten, vensters en autoverkeer. Bovendien zijn de effecten van het ontwikkelen van de KMO-zone groter dan die van de windturbines. De sterfte bij vleermuizen wordt gebruikt als argument, maar de door Ecopower voorgestelde stilleggingsmodule zal het aantal slachtoffers met 70 tot 97% af te nemen. Zonder groot rendementsverlies. (is beperkt tot maximaal 1,1%)

Peter Arnauw, gemeenteraadslid Groen: "We zijn er van overtuigd dat dit advies is geschreven op vraag van dit college en dus op basis van een coalitieakkoord. Dit had helemaal anders kunnen verlopen. Een gemiste kans voor onze gemeente en in het licht van de grootste bedreiging van onze generatie een schandalig advies! En als de windmolens, ondanks jullie inconsequent negatief advies, er toch komen, kunnen jullie zeggen tegen het actiecomité dat jullie je best hebben gedaan.

Wij zijn overtuigd dat deze windturbines weinig overlast zullen opleveren. Maar wat beslissen jullie? Er is geen draagvlak. 950 bezwaarschriften beschouwen jullie als veel, maar een grote meerderheid van de Vlamingen en de Schotenaren zijn voor windenergie in eigen gemeente. 33.000 bewoners van Schoten hebben immers GEEN bezwaar ingediend!

We missen de kans om te verdienen aan de windturbines. Dit kan gebruikt worden in een omgevingsfonds en voor onze transitie naar een duurzame toekomst, maar nog belangrijker: de maatschappelijke winst is nog veel groter.

 

 

Vragen aan het college

Concreet hebben we bij de opmaak van dit advies enkele vragen (de karige reacties van het college lees je in schuine letters):

 • Hoeveel heeft het de gemeente gekost aan advocaten om toch een negatief advies te schrijven? Ongeveer 11.000 euro, meer details kregen we niet. 

 • Waarom is het positief advies van de GECORO niet meegenomen vanwege “ te laat”; dit had toch op tijd kunnen bezorgd worden? (Dit was een voorwaardelijk positief advies, met de voorwaarde dat voor de 4 notelaars dezelfde normen gelden als voor woongebied). Het advies van de GECORO was te laat. Een zeer summier antwoord! Ze hebben blijkbaar weinig moeite gedaan om het tijdig binnen te krijgen en mee te verwerken in het collegeadvies. Weinig respectvol voor alle leden van de GECORO, vindt Groen.  

 • Waarom zijn de adviezen van de milieudienst niet opgenomen? Een vage reactie als zou dit mee verwerkt zijn in de tekst. Daarin wordt echter nergens naar de milieudienst verwezen. Een kaakslag voor onze milieudienst die jarenlang voor de windmolens op het Wijtschot heeft gepleit. 

 • Ook het Agentschap Natuur en Bos heeft een voorwaardelijk gunstig advies verleend; waarom volgt ons college dan het advies van hen niet? Geen antwoord!

 • Waarom wordt slagschaduw in de KMO-zone, de Dienst der Werken en het containerpark gebruikt als argument? In heel veel KMO-zones zijn er turbines gezet zonder probleem. Bovendien kunnen deze KMO en onze diensten zo ingericht worden dat daar geen hinder van is. Waarom wordt zelfs een nog niet bestaande conciërgewoonst gebruikt om deze molens tegen te houden? Geen antwoord!

 • Zijn die plannen zo nauwkeurig dat kan aangetoond worden dat de turbine 3,5m te ver staat? Kunnen ze 3,5 m opgeschoven worden? Geen antwoord!

 • Wat zou het effect op de flora kunnen zijn? Geen antwoord!

 • Ten slotte: wat is jullie alternatief? Het college wilt geen windmolens om de windmolens. Ze willen wel gaan voor de burgemeenstersconvenant en roepen onze hulp in om dit snel te realiseren! Burgemeester De Veuster (N-VA) legt tenslotte haarfijn uit waar het om draait: "Als de advocaten zeggen dat ge in dit dossier niet kunt winnen, gaan we er zeker niet verder mee. We wensen geen 10 jaar blokkering met als gevolg geen verhuis van de Dienst der Werken uit de Vordensteinstraat, geen nieuw containerpark en geen KMO-zone op het Wijtschot. Dat is tegen het algemeen belang." 

M.a.w. het college heeft schrik voor een lange procedureslag en plooit voor de advocaten die bezwaar indienden. 

 

Ondanks gunstig advies van provinciale omgevingsvergunningscommissie geeft Bestendige Deputatie (N-VA) geen vergunning

Maya De Backer, gemeenteraadslid Groen: "En waar is het alternatief van de burgemeester en het college om de klimaatdoelstellingen van Schoten te halen? Wat is het alternatief van de schepen van milieu en klimaat? 80.000 zonnepanelen en een warmtenet? In Schoten moeten we nog 30% CO2-uitstoot kunnen verminderen tegen 2030. Het vraagt drastische maatregelen om dit haalbaar te maken. Ecopower serveert de oplossing nochtans op een dienblad! Dit was de kans om met rasse schreden vooruit te gaan, in het algemeen belang, veilig én met gezond verstand. Nu wordt het verder rommelen in de marge, wat windowdressing hier en daar."

Nadat het college onder druk en dreiging van het lokaal actiecomité het windmolendossier met een negatief advies naar de provincie doorstuurde steekt ook daar N-VA stokken in de wielen. In 2017 stemde de gemeenteraad unaniem dat die molens er moesten komen. De Schotense GECORO en technische diensten, de provinciale omgevingsvergunningscommissie en het Agentschap Natuur en Bos gaven allemaal een gunstig advies na grondig onderzoek.

Maar ook nu legt N-VA in de Deputatie de gunstige adviezen naast zich neer en primeert de ‘verstandhouding’ met de collega’s in Schoten. De enige hoop die voorligt is dat klimaatminister Demir (N-VA) toch een fiat geeft indien Ecopower in beroep gaat. Of zou klimaataanpak ook bij haar een kwestie zijn waarbij adequaat beleid enkel gevoerd wordt als het in het kraam van haar partij past?

Helaas heeft het klimaat geen prioriteit voor het bestuur van Schoten.