27 feb 2017

Radicaal haventracé dwars door Schoten

De burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen sloten op 15 maart een toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen. Een stap die een einde moet stellen aan jaren van impasse. Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030 waarbij: het stadsregionale verkeer over een gesloten stedelijke ring R1 kan rijden - verder onderzoek volgt nog naar een gereduceerde capaciteit van de kanaaltunnels;

  • het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en de aan te leggen A102;
  • er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift naar 50/50 (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme mobiliteit;
  • de overkapping van de volledige Antwerpse Ring wordt gerealiseerd zoals opgenomen in de ambitienota "Over de Ring".

Het proces wordt voortgezet binnen een nieuw op te richten Werkgemeenschap waarin de burgerbewegingen partners blijven van de overheid en de administratie. Binnen die structuur zullen alle partners samen voortwerken om de voortgang van de projecten in het toekomstverbond vlot te laten verlopen.

Tot nu toe namen Schoten, Wommelgem, Wijnegem, Ekeren, Merksem, Deurne, het actiecomité Red de Voorkempen en de burgerbeweging GruunRant geen deel aan dit overleg. Om dit historisch akkoord kans op slagen te geven is het van cruciaal belang dat ook de mensen van de rand betrokken worden. Ook daar zetten actiecomités zich al jaren met hart en ziel in voor een betere leefbaarheid.

Want wat onbegrijpelijk zou zijn is dat aan de ene kant geïnvesteerd wordt in de overkapping van de ring vlak bij de stad, maar dat tegelijkertijd de groene rand rond de stad aan stukken wordt gescheurd. De voorstellen van Gruunrant zijn overigens geïnspireerd door Ringland. Ook zij willen zoveel mogelijk groengebieden in de sterk verstedelijkte rand rond Antwerpen met mekaar verbinden en op die manier de leefbaarheid van de rand versterken.

Die nieuw aan te leggen A102 is een autostrade die dwars door de groene buffer tussen stad en rand loopt. Door natuurgebieden en parkdomeinen, langs woongebieden en vlak langs het Jan Palfijnziekenhuis,  woonzorgcentrum Melgeshof, de Sint- Jozefschool en  het Sint-Michielscollege. Om die reden is er ook al jaren verzet tegen dit tracé.

Het is voor Groen Schoten evident dat, vooraleer de eerste spade de grond in gaat, de noodzaak van de A102 ondubbelzinnig wordt aangetoond. Ook dat er ruim voldoende wordt geïnvesteerd in een modal shift richting meer en beter openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en vervoer over het water. Een deftige sturing van het verkeer staat ook op dat lijstje.

Als blijkt dat de A102 echt nodig is, dan enkel in een diep geboorde tunnel. Dat is geen fait divers. Want een geboorde tunnel is iets heel anders dan de overdekte sleuf die tot nu toe in het Masterplan 2020 van de Vlaamse Regering staat en geraamd wordt op 551 miljoen euro. De A102 als geboorde tunnel valt duurder uit, maar betekent een zee van verschil tegenover een sleuf dwars door park- en natuurgebieden. Ook als die sleuf nadien weer zedig wordt toegedekt, is een volledig herstel van de natuurwaarden onmogelijk.

In het Toekomstverbond rond Oosterweel  zijn nu geen garanties opgenomen voor de aanleg van de A102. Noch financieel, noch infrastructureel. Dat moet veranderen!

De stad heeft voordelen voor de rand, de rand voor de stad. Groene stad, groene rand: één strijd!

Meer info: